תקנון מועדון לקוחות - "ROYALTY"

 כללי

1.              תקנון זה יחול על כל חברי מועדון הלקוחות של ROYALTY המנוהל על ידי אומטיים הפצה בע"מ (להלן: "התקנון", "המועדון", "חבר מועדון" ו- "החברה" בהתאמה).

2.              הוראות תקנון זה יחולו על החברות במועדון ועל כל שימוש שיעשה על ידי חבר מועדון בקשר עם החברות במועדון והן יהוו את הבסיס המשפטי לכל סוגיה ו/או דיון בינו לבין החברה.

3.              התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין חבר המועדון לבין החברה, והצטרפות למועדון, מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצד חבר המועדון לכל תנאי התקנון.

4.              החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון, כולו או חלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת לחבר המועדון. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון את חברי המועדון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה.

5.              בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל תקנון אחר ו/או קודם וכן כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

6.              מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

7.              חנויות החברה בהן ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון הינן בסניפי החברה ברחבי הארץ. למען הסר ספק, מובהר, כי לא ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון בחנות המקוונת בכתובת: https://www.royalty.me/ או בכל כתובת אחרת בה תופעל (להלן: "החנות המקוונת").

8.              סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או הליך בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם החברות במועדון מוקנית בזאת לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

 

הצטרפות למועדון וחברות במועדון

9.              ההצטרפות למועדון תתאפשר לכל אדם (אנוש) המעוניין בכך ואשר מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה, כמפורט להלן. החברה תהיה רשאית לסרב להצטרפות למועדון מטעמים סבירים.  לא תתאפשר הצטרפות של ארגונים ו/או תאגידים.

10.          ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות במלואו, מסירתו לחברה, ותשלום דמי ההצטרפות באחת מחנויות הרשת או במילוי טופס הצטרפות מקוון במלואו. קישור לטופס ההצטרפות המקוון ישלח למשתמש במסרון (SMS).

11.          ההצטרפות למועדון מותנית, בין היתר, במילוי מלא של טופס בקשה להצטרפות למועדון הלקוחות כאמור בסעיף 10 לעיל הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, מין, תאריך לידה, תאריך יום נישואים, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, תאריך וכל מידע אחר שתחליט החברה מעת לעת.

12.          בתום תקופת החברות במועדון באפשרות חבר המועדון להאריך את חברותו במועדון לתקופה נוספת בכפוף לתשלום דמי חידוש. למען הסר ספק יובהר, כי במקרה של חידוש החברות במועדון, אין צורך במילוי טופס כלשהו אלא רק בתשלום דמי החידוש.

 

13.          חבר המועדון מאשר כי הפרטים אשר מסר הינם נכונים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את החברה אודות כל שינוי בפרטים אלו.

14.          חבר המועדון יעדכן את החברה לגבי שינוי בפרטיו (דרך כתובת המייל [email protected]) ) בין היתר על מנת לאפשר לחברה להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי חבר המועדון במועד או מכל סיבה אחרת.

15.          "דמי הצטרפות" – תשלום לחברה בגין חברות במועדון בסך של 99 ₪ (תשעים ותשעה שקלים חדשים) המקנים למשלם חברות במועדון למשך 24 חודשים מיום תשלום דמי ההצטרפות, בכפוף לאמור בתקנון  זה.

16.          "דמי חידוש" – תשלום לחברה בסך של 99 ₪ (תשעים ותשעה שקלים חדשים) על ידי חבר המועדון המקנה לחבר המועדון, חברות למשך 24 חודשים נוספים שתחילתם במועד תשלום דמי החידוש, בכפוף לאמור בתקנון זה.

17.          סכום דמי ההצטרפות ודמי החידוש נתון לעדכון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

18.          החברה רשאית לפרסם מאת לעת מבצעים והנחות ייעודיים לחברי המועדון. כל המבצעים וההטבות הינם מהמחיר לצרכן לפני הנחות ו/או מבצעים אחרים כל שהם. החברה תהא רשאית, מעת לעת, לקבוע שיעורי הנחה שונים ו/או לקבוע כי למותגים מסוימים לא תהא הנחה כלל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. אלא אם נאמר מפורשות אחרת בפרסום מטעם החברה לא יהיה כפל הנחות או מבצעים.

19.          החברה רשאית לפרסם מעת לעת הטבות ימי הולדת לחברי מועדון ולשנותן מעת לעת הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

20.          החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות מסוימות רק לחלק מחברי המועדון וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

השימוש בכרטיס המועדון

21.          החברות במועדון, לרבות הזכות לממש כל אחת מתנאי והטבות המועדון, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

22.          צבירת נקודות ו/או מימושן מותנה בהצגת תעודה מזהה של חבר המועדון.

 

צבירת ומימוש נקודות והטבות נוספות לחברי המועדון

צבירה ומימוש נקודות

23.          צבירת הנקודות תהא עד 5% מהתשלום בפועל, תתבצע רק בעת ביצוע העסקה ובאופן מידי ואין אפשרות לשינויים רטרואקטיביים.

24.          כל חבר מועדון יזוכה בנקודות זכות למימוש בגין רכישות בתשלום מלא שיבוצעו על ידו בחנויות הרשת. הנקודות יקבלו ערכים בשקלים חדשים, בשווי של עד 5% מערך הקניה. בכל מקרה, שוויה של כל נקודה למימוש כאמור בעת ביצוע רכישות עתידיות על ידי חברה המועדון הינו 1 (אחד) ₪ (להלן ולעיל: "נקודות"). לדוגמא, במועד ביצוע רכישה בסך של 500 ₪, יזוכה חבר המועדון ב- 25 נקודות.

25.          החברה תהא רשאית, מעת לעת, לקבוע שיעורי צבירה שונים, למוצרים ו/או מותגים שונים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

26.          הנקודות הנצברות לרשות חבר המועדון משמשות כמטבע שערכו 1 (אחד) ₪ בגין כל נקודת זכות, לרכישה ולמימוש בחנויות הרשת בלבד, כאמור בסעיף ‏7 לעיל.

27.          מימוש נקודות אפשרי ברכישת מוצרים בלבד.

28.          מבלי לגרוע מהאמור, מימוש נקודות יעשה ע"י חבר המועדון בכפוף לסעיף 21 ו 22 לעיל.

29.          נצברו נקודות לרשות חבר המועדון בגין רכישה בה לא כובד אמצעי התשלום (לדוגמה: שיק שחזר), הנקודות שנזקפו לרשות חבר המועדון בגין רכישה כאמור ימחקו.  

30.          מימוש נקודות יתאפשר בשילוב תוספת של תשלום כספי. לדוגמא: פריט שמחירו 3,000 ₪ ניתן לרכוש חלקו באמצעות תשלום של 2,960 ₪ וחלקו במימוש נקודות זכות הצבורות בכרטיס המועדון בסך של 40.

31.          לא תינתן לחבר המועדון הנחת מועדון ולא תתאפשר צבירת נקודות או מימוש נקודות כאשר התשלום מתבצע כולו או חלקו שלא בתשלום בכסף. כך לדוגמה, ברכישה באמצעות שובר זיכוי או באמצעות תשלום בזהב ישן או בתשלום באמצעות מימוש נקודות.

32.          במקרה של רכישה המשלבת תשלום בכסף ומימוש נקודות תיצברנה נקודות רק בגין הסכום ששולם בפועל. לדוגמה, במקרה לדוגמה המתואר בסעיף 30 לעיל, יזוכה חבר המועדון בנקודות בשיעור של 5% מסך של 2,960 ₪ בלבד (קרי, 148 נקודות).

33.          במקרה של רכישה המשלבת תשלום בכסף ושובר זיכוי תיצברנה נקודות רק בגין הסכום ששולם בפועל. לדוגמא, במקרה של רכישת פריט שמחירו 3,000 ₪ באמצעות שובר זיכוי על סך של 1,000 ₪ ותשלום במזומן בסך של 2,000 ₪ תיצברנה 100 נקודות (2,000*5%).

34.          החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן, במהלכם יתאפשרו צבירה או מימוש מיוחדים של נקודות על ידי חברי המועדון.

35.          מובהר בזאת, כי החברה תהיה פטורה מאחריות כלשהי כלפי חברי המועדון במקרה שיחולו טעויות בצבירת הנקודות של החברים כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה ו/או בחומרה של מחשבי החברה.

תקופת מימוש הנקודות

36.          מימוש נקודות יתאפשר החל מתום 30 ימים שתחילתם במועד הרכישה בגינה נצברו ועד לתום תקופת הזכאות למימוש כמפורט בסעיפים 38 ו 39 להלן.

37.          רק חבר מועדון בתוקף יכול לממש נקודות.

38.          בעל כרטיס מועדון שחברותו הסתיימה (עקב אי חידוש חברות) לא יהיה זכאי לממש את הנקודות שצבר בזמן היותו חבר מועדון. במידה וחבר מועדון יחדש את חברותו במועדון, תוך 12 חודשים מתום תקופת החברות כאמור הוא יהיה זכאי לממש את הנקודות שצבר בזמן היותו חבר מועדון.

39.          במידה וחבר מועדון לא יחדש חברותו במועדון עד תום 12 החודשים האמורים, תהיה רשאית החברה למחוק את הנקודות שנצברו לזכות החבר בזמן היותו חבר מועדון ובכל מקרה חבר המועדון לא יהיה רשאי לעשות בהן כל שימוש.   

החזרת מוצרים

40.          מדיניות החזרת מוצרים הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (לעיל ולהלן: "החוק"), בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות") ומדיניות החברה.  

41.          במקרה של החזרת מוצר/ים כנגד החזר כספי, תמחקנה הנקודות שנזקפו לרשות חבר המועדון בגין רכישת המוצר/ים שהוחזר/ו כאמור.  

מידע

42.          במילוי הפרטים על גבי טופס ההצטרפות למועדון, יכול להסכים חבר המועדון לקבל מהחברה דברי פרסומת ודואר ו/או הודעות לרבות בדוא"ל וב-SMS בין היתר על הטבות ומבצעים אשר יפורסמו על ידי החברה. ידוע לחבר המועדון כי ככל שהסכים חבר המועדון לקבלת דברי פרסומת כאמור החברה תהיה רשאית לשלוח לו באמצעי מדיה שונים לרבות דוא"ל, SMS, פקס מערכת חיוג אוטומטי, הודעות מוקלטות ובכל דרך אחרת, בכלל האמור מידע שיווקי, פרסומים והצעות לרכישת מוצרים לרבות הזמנות לאירועים, הצעות, מידע מעניין, מבצעים ועוד.

43.          אם חבר המועדון אינו מעוניין עוד בקבלת דברי פרסומת הנו מוזמן להודיע לחברה על כך, בכל עת, על ידי הסרתו מרשימת התפוצה על ידי הקשה על לחצן "הסר" בדוא"ל או במסרון SMS, או על ידי שליחת מייל לכתובת [email protected], או על ידי שיחה למספר 03-5172540, או על ידי שליחת מכתב ל"אומטיים הפצה בע"מ" בכתובת דרך העצמאות 48 יהוד.

44.          מובהר כי החברה רשאית לשלוח לחבר מועדון שלא הסכים לקבלת דברי פרסומת, הודעות בקשר עם שירותי החברה בדוא"ל ו/או ב SMS ובכלל זה הודעות אודות הזמנות מוצר שבוצע על ידו, איסוף מוצרים וכיו"ב.

45.          בהצטרפות למועדון מאשר ומסכים חבר המועדון שהמידע אודותיו, לרבות מידע שמסר חבר המועדון במהלך הצטרפותו וחברותו במועדון כן הפרטים שייקלטו על ידי מערכת הקופות של החברה בגין רכישות חבר המועדון (להלן: "המידע") יישמר במאגר מידע של החברה וישמש לצורך לצרכי מסירת עדכונים שונים, הודעות שירות והענקת שירותים על ידי החברה. כאמור לעיל, ככל שהסכים המשתמש לקבלת דברי פרסומת מידע כאמור ישמש גם למשלוח הצעות של מוצרים, מבצעים והטבות שונות.

46.          חבר המועדון מצהיר ומאשר כי הפרטים שנמסרו על ידו נכונים ומדויקים ונמסרו מרצונו החופשי מבלי שמוטלת עליו כל חובה חוקית למוסרם.

47.          חבר המועדון מסכים כי המידע ישמש גם לפניות בדיוור ישיר. חבר המועדון רשאי לסרב לעשות שימוש בפרטיו לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר ואולם מובהר כי הדבר עשוי לפגוע ביכולת של החברה לספק את שירותיה, ולחבר במועדון הלקוחות לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

48.          החברה תהא רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים אשר מספקים שירותים לחברה לטובת האמור בתקנון זה וכן ככל שתידרש לעשות כן על פי דין.

49.          חבר המועדון זכאי בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 לעיין בפרטיו הרשומים במאגר המידע, לבקש לתקן את המידע או למחוקו. כמו כן, חבר במועדון הלקוחות זכאי לבקש להימחק ממאגר המידע המשמש לדיוור ישיר (ובמסגרת זו יימחקו גם פרטי המידע שיצרו את האפיון עליו התבססו פניות בדיוור ישיר, ככל שנשלחו) ו/או כי פרטיו המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. מובהר כי במקרה של בקשה להסרה כאמור תסתיים חברותו של חבר המועדון בחברה ותפקענה כל זכויותיו בגין החברות במועדון לרבות הזכות למימוש נקודות שנצברו עד לאותו מועד. מובהר בזאת כי ביחס לדרישה למחיקה או הסרה מהמאגר או חלק ממנו – החברה תסיר או תמחק את פרטי החבר במועדון הלקוחות מרשימת התפוצה של דיוור ישיר, ואולם מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה ובכלל זה תיעוד פעולות מסחריות יוסיף להישמר ע"י החברה למשך הזמן הנדרש עפ"י חוק.

50.          החברה וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו, בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.

51.          חבר המועדון מאשר שידוע לו שאמצעי תקשורת לרבות מחשבים ושרתים חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע אולם על חבר המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. החברה אינה מתחייבת שהמידע במחשבי ושרתי החברה (או מחשבי ושרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בהצטרפות למועדון, חבר המועדון משחרר את החברה וכל מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו בקשר עם כל פריצה ו/או חדריה ו/או שימוש שאינו מורשה במידע והם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה וכל מי מטעמה בקשר לכך.

סיום חברות

52.          כל חבר יהיה רשאי לסיים את חברותו במועדון בטרם נסתיימה תקופת החברות, בכפוף להודעה בכתב. בהודעת הביטול יציין חבר המועדון את שמו המלא ומספר תעודת הזהות שלו. במקרה של ביטול כאמור, החברות תבוטל, בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בבית הדואר, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול. ממועד ביטול החברות לא יהיה זכאי חבר המועדון לעשות כל שימוש ו/או להנות מכל הטבה (לרבות מימוש נקודות) בקשר עם החברות במועדון.

53.          מבלי לגרוע מן האמור, השבת דמי החבר במלואם תתאפשר רק אם ביטול החברות במועדון נעשה תוך 14 יום ממועד ההצטרפות ו/או החידוש, ובלבד שחבר המועדון ישיב כל הטבת הצטרפות שקיבל (ככל שקיבל) ולא עשה כל שימוש בחברות במועדון בכלל זה קבלת הטבות בתקופה זו. במידה ונעשה שימוש כאמור, יקוזזו שווי הטבות אלה מדמי החבר ששילם ותוחזר לחבר המועדון היתרה בלבד (כל עוד לא עלה שווי ההטבות שמימש על שווי דמי החבר ששילם).

54.          במידה וביטל חבר המועדון את חברותו לאחר 14 יום מיום ההצטרפות ו/או החידוש, לא יהיה זכאי לקבל את דמי החבר בחזרה.

55.          החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות של כל חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה חבר המועדון שימוש שלא כדין בחברותו במועדון ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או אמצעי התשלום שלו, לא כובדו על ידי בנקים, חברות אשראי וכיו"ב.

     הפסקת פעילות המועדון

56.          החברה רשאית להודיע, בכל דרך וזמן שתמצא לנכון, על הפסקת פעילותו של המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "ההודעה").

57.          במקרה של הפסקת פעילות המועדון:

57.1.       החל ממועד ההודעה לא תתאפשר צבירת נקודות.

57.2.       נקודות שנצברו לחברים בתוקף ניתן יהיה לממש תוך תשעה חודשים ממועד ההודעה בלבד.

 

 

          

אנחנו ב"רוייאלטי" מעריכים את הקשר בינינו ומכבדים את ענייניכם בהגנה על הפרטיות. על ידי בחירת "אישור" שימוש בהודעת Cookies, הנכם מאשר כי קראתם את הודעת הפרטיות. לעוד פרטים
סל הקניות שלי